زمین 006 زمین 006
مجلتوافقی تومان
زمین سند دار چشم انداز زیبا کاربری مسکونی داخل ...
006006
رودبارک82,000,000 تومان
زمین در دامنه 276متر
006006
رودبارک82,000,000 تومان
زمین در ارتفاع 2760متر
زمین005زمین005
رودبارک400,000,000 تومان
زمین در قطعات 1000متری داخل شهرک ...
ویلا003ویلا003
مجل450,000,000 تومان
ویلا نیمه ساخت
004004
مجل280,000,000 تومان
ویلا بدون سند
003003
رودبارک320,000,000 تومان
زمین 920 باجواز ساخت
زمین 002زمین 002
رودبارک175,000,000 تومان
زمین 500متری
ویلا002ویلا002
رودبارک900,000,000 تومان
باسند درسه طبقه
001001
مجل280,000,000 تومان
زمین دیوارکشی شده